14/06/2017

Katalog 2017

Letos opìt s vydáním katalogu v roce 2017 OMCR obnovuje svou nabídku ve svìtì standardních kompozitù tím, že uvádí mnoho novinek v kompaktním papírovém formátu nebo v praktické digitální verzi jako vždy.
Zde jsou novinky, které obsahuje nový katalog OMCR 2017:

C10.90: Rozsah mìøení se snímaèem M30 vzrostl
C11.95: doplnìná deska pro snímaè M30
C12.11: Rozsah vzduchového kolíku zvýšený o "Typ 11" a "Typ 12"
C12.12: rozestup vzduchového kolíku o rozmìrech od 150 do 360 mm (5 mm krokù)
C12.26: Zvýšení rozsahu blokovacího bloku
C12.30: Rozsah odstupòované tyèe s rozmìry od 5 do 250mm (5mm stupnì) a od 250 do 350mm (10mm stupnì)
• C13.27: pøidán zádržný prostøedek proti odrazu
C14.30: byl pøidán vyhledávací blok
C16.18: doplnìný váleèkem v Vulkolanu
• C16.20: doplnìný váleèkový zásobník
• C17.27: pøidán antireaktivovaný elastomer
• C17.51: Pøidaný antireaktivovaný elastomer
• CRX01: rozšíøení øady CRX s pøidáním nového modelu CRX01 s ovladaèi DCRX0100
• B02.12: pøidán nový zdvihací kolík Mercedes-Benz
• E50.42: pøidána nová opìrná deska ze slinuté oceli
• E50.50: byla pøidána nová opotøebená deska ze slinuté oceli
• E50.55: pøidána nová opìrná deska ze slinuté oceli
• E53.13: doplnìný ovladaè "V" ze slinuté oceli
• E53.21: doplnìný ovladaè "V" ze slinuté oceli

Jak obvykle, mùžete snadno pøesunout více než 10 000 kódù produktù s nìkolika kliknutími, vyhledat požadovanou položku a získat pøístup k úplné technické dokumentaci v sekci  "Stažení" na adrese www.omcr.it. Mùžete vždy požádat o tištìnou kopii katalogu, který je nezbytným pracovním nástrojem v jeho šikovném a kompaktním rozmìru. Pro jakékoli informace nebo návrhy nás kontaktujte pøímo z našeho webu nebo pøímo pøes odkaz v OMCR.

OMCR, váš partner!